Kate's Video Cutter (free) 6.486

Kate's Video Cutter (free) 6.486

Web Solution Mart – 9,6MB – Freeware – Windows
Easy to use tool to extract part of the video and save it in same or different format. Supports AVI, WMV, MOV , DIVX, ASF, 3GP, MP4, MPEG1, MPEG2, VCD-PAL ,VCD-NTSC, SVCD-PAL, SVCD-NTSC, DVD-PAL, DVD-NTSC and other formats. It cut and save a region from any video file or cut the movie file into two parts at a certain scene. Leave the scenes you need, delete the ones you don't.

Tổng quan

Kate's Video Cutter (free) là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Web Solution Mart.

Phiên bản mới nhất của Kate's Video Cutter (free) là 6.486, phát hành vào ngày 01/08/2021. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 26/08/2007.

Kate's Video Cutter (free) đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 9,6MB.

Kate's Video Cutter (free) Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Kate's Video Cutter (free)!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản